Výroba
 • Modul Kapacity

  Ľudské zdroje, výrobné priestory - plánujte a buďte efektívni. Plánovanie kapacít je samotná esencia efektívnej výroby. Či už plánujete kapacity ľudských zdrojov, výrobných priestorov alebo technických prostriedkov, vždy musíte využívať zdroje na maximum.

  „QI sleduje kapacity firmy počas všetkých procesov, ako výrobných, tak obchodno-marketingových. Nemusíte sledovať len kapacitu ľudských zdrojov, alebo kapacitu výrobných prostriedkov - QI Vám postráži aj obsadenosť miestností pre potreby školenia a skladov.“

  Podrobnosti:
  • je určený spoločnostiam, ktorým záleží na efektívnom využití svojich ľudských zdrojov
  • pomôže všetkým firmám, ktoré potrebujú sledovať kapacity skladov, výrobných priestorov a využitie strojového parku
  • slúži napríklad aj pre lepšiu organizáciu kapacitne rôznorodých a náročných projektov, ako sú školenia, či iné podobné marketingové akcie
  Výrobné kapacity sú dôležité pretože:
  • procesne náročné pochody vo vnútri firmy je potrebné dobre organizovať
  • efektivita práce je ľahko vyčísliteľná hodnota v peniazoch
  • len kvalitným plánovaním kapacít spoločnosti nedôjde ku kolíziám, ktoré stoja čas navyše
  • nebude dochádzať k prestojom výrobných kapacít, ktoré platíte, aj keď nevyrábajú
 • Modul Technická príprava výroby

  Naplánujte si výrobu vopred. Pripravte si kusovníky, navrhnite materiál a zabezpečte výrobné kapacity. To všetko pomocou QI - výrobu budete môcť riadiť do poslednej bodky.

  „Modul technická príprava výroby je zostavený pre tých, ktorí chcú mať výrobu každého jednotlivého dielu naplánovanú do poslednej bodky - so všetkými kusovníkmi a výrobnými procesmi.“

  Podrobnosti:
  • umožňuje vytvoriť hierarchický popis výrobku z kusovníkov, technologických postupov a ďalších napojení v QI
  • zobrazuje aj edituje výrobky v grafickej hierarchickej podobe. Každý uzol štruktúrneho kusovníka môže byť zviazaný so zodpovedajúcim technologickým postupom.
  • neobmedzuje počet úrovní vnorenia kusovníka, naopak vytvára aj veľmi jednoduché jednoúrovňové kusovníky, pre ktoré sa v niektorých odboroch používa názov receptúra.
  • umožňuje evidovať požiadavky na zmeny vo výrobnej dokumentácii a ich realizáciu je možné podchytiť v rámci zmenového riadenia do knihy zmien
  • dáva možnosť prepojiť všeobecne popísanú zmenu s jej konkrétnymi dopadmi do žiadaniek na materiál a technologických postupov
  • obsahuje zoznam všetkých návodov vrátane operačných náčrtov prípadne výkresov
  • obsahuje nástroj pre vygenerovanie všetkých podkladov pre tvorbu ponuky k zákazke alebo projektu ako náklady na materiál, mzdy, kooperácie prípadne ďalšie prvky
  • umožňuje formou dialógu s počítačom rozdeliť operáciu až na základné úkony, vypočítať prípravný a kusový čas, tento v prípade potreby upraviť technicko-organizačným koeficientom, vystaviť protokol a tam, kde je to potrebné, vypočítať rezné podmienky
  • definuje tzv. obchodné konfigurácie. Uplatnenie tejto funkčnosti je možné nájsť napríklad v automobilovom priemysle, výrobe bicyklov, nábytku, počítačov atď.

  Technologické postupy

  • sú buď jednoduché, alebo naopak veľmi podrobné popisy jednotlivých operácií vykonávaných na výrobku, ktoré môžu byť ďalej členené na čiastkové kroky.
  • sú spravidla naviazané na uzly štruktúrneho kusovníka výrobku. K ich tvorbe je možné využívať číselník typových operácií.
  Nástroj pre podporu delenia materiálu
  • možno ho špeciálne využiť pre výpočet spotreby u materiálov ako je plech, dosky, látky, tyče apod.
  Tvarový klasifikačný triedič pre podporu tvorby noriem, s grafickou prezentáciou tvarov
  • umožňuje zatriedenie výrobkov na základe ich tvarovej podobnosti, čo sa využíva pre odvodzovanie častí popisov výrobkov.
  Sú k dispozícii typové databázy - "normatívy" pre
  • brúsenie vonkajšie, zváranie CO2 úkonové, strihanie plechu,
  • zváranie CO2 združené, rezanie materiálu, zváranie elektródou,
  • brúsenie otvorov, brús. plôch, frézovanie drážok,
  • lisy V, zarovnávanie a jamky, lisy kľukové,
  • frézovanie, pálenie, sústruženie karusel,
  • frézovanie ozubenia, hobľovačka, obrazenie ozubenia,
  • obrážanie, vŕtanie, horizontka, lakovňa, a normatívy vlastné.
 • Modul Plánovanie výroby

  Materiál, logistika, výrobné kapacity - to je plánovanie výroby. Vyrábajte len vtedy, keď je to efektívne, keď máte dostatok materiálu, a keď nebudú vznikať prestoje v ľudských zdrojoch. Plánujte efektívnu výrobu.

  „Máme veľký počet strojov a nie je v ľudských silách plánovať si ich vyťaženie niekde v Exceli. Navyše nás zákazníci často prekvapia navýšením zákazky a potrebujeme rýchlo prepočítať všetky kapacity, aby sme v termíne stihli i ostatné objednávky.“

  Podrobnosti:
  • je vďaka možnostiam jednoduchého preplánovanie a detailného prehľadu kapacít najviac prospešný firmám, ktoré sa zaoberajú zákazkovou výrobou a potrebujú riešiť urgentné požiadavky zákazníkov
  • rovnako tak je prínosom aj pre všetky ostatné výrobné firmy, ktoré chcú ekonomicky vyrábať, teda plne využívať možnosti strojov i zamestnancov, ale nepreťažovať ich
  • pomáha riešiť plánovanie kapacít zamestnancov (lepšie povedané profesií), strojov a technológií
  • podporuje zostavovanie dlhodobých plánov predaja, nákupu a celej výroby
  • zapracuje do plánu aj operatívne zmeny, ktoré sú u výrobných podnikov "denným chlebom"
  • do dlhodobého plánovania zahŕňa napríklad plánované odstávky strojov, plánované náklady na materiál a pod., operatívne plánovanie potom upravuje rozloženie kapacít potrebné pri nečakanej poruche zariadenia
  • umožňuje zostavovanie plánov na rôznych úrovniach - plány osôb, strojov, dielní, stredísk aj celej organizácie.
  • dáva k dispozícii prepočet potrebných kapacít na jednotlivé zákazky a vyhodnotenie efektívnosti výroby
  • sleduje plynulosť výroby, eliminuje neekonomické výrobné postupy a rýchlo reaguje na zmeny výroby

  Zaveďte vo svojej firme plánovanie

  • potrieb materiálu a kapacity jednotlivých pracovísk
  • zmien
  • zákaziek
  • kritických technológií
  • vyťaženie jednotlivých osôb, strojov a technológií
  • dlhodobých plánov predaja a nákupu
  • rôznych druhov zapojení strojov (postupné zapojenie, zapojenie súbežne)
  • rôznych metód tvorby harmonogramu (podľa začatia alebo podľa termínu ukončenia)
  • vyhodnocovanie výroby (široká škála tabuľkových a grafických výstupov)
  • plynulosti výroby
  • včasné expedície tovaru
  • rozpisu plánu kooperácií na jednotlivých partnerov vrátane cien a termínov
 • Modul Riadenie výroby

  Výroba v číslách, to je modul Riadenie výroby QI. Náklady na vstupné suroviny, náklady na ľudské zdroje, variabilné a fixné náklady, to všetko za Vás postráži QI - pomôže Vám aj s kalkuláciou internej aj koncovej ceny produktu.

  „Váš úspech na trhu ovplyvňuje nielen prístup k zákazníkom a kvalita produktu, ale predovšetkým starostlivá kontrola nákladov na výrobu a optimálne využitie všetkých kapacít. Práve na tieto oblasti sa zameriava modul Riadenie výroby v QI.“

  Podrobnosti:
  • je určený všetkým firmám, ktoré sa zaoberajú výrobou
  • podporuje riadenie diskrétnej, procesnej aj linkovej výroby
  • dokáže z hľadiska odberu produkcie riadiť výrobu i montáž na zákazku, výrobu na sklad aj inžinierske práce na zákazku
  • obsahuje ako tlakové riadiace metódy (MRP II), tak aj ťažné princípy riadenia (Just-in-Time, KANBAN)
  • pracuje aj s využitím teórie obmedzenia (TOC)
  • zahŕňa sadu funkcií, ktoré pokrývajú činnosti spojené s tvorbou výrobných zákaziek vrátane technickej a konštrukčnej dokumentácie.
  • umožňuje tvorbu a sledovanie pracovných výkazov aj výkazov kooperujúcich partnerov. Z nich je potom možné vytvárať výrobné prehľady
  • pri každej zákazke sleduje spotrebu materiálu, celkové nároky na kapacity a ďalšie prehľady v závislosti na rozsahu výrobnej dokumentácie
  • pomáha firmám, ktoré využívajú svoje voľné kapacity k výrobným kooperáciám alebo naopak časť výroby vykonáva externe u iného dodávateľa, vytvárať plán kooperácií
  • zabezpečuje prehľady, ktoré pomôžu identifikovať menej ziskové alebo stratové prevádzky
  • využíva na vykazovanie stavu výroby on-line terminály s čítačkami čiarového kódu. Takto QI dosahuje značnú elimináciu chýb pri zbere dát, ktoré sú určujúce pre plánovanie výroby a minimalizujeme tak rozdiel medzi plánovaným a reálnym stavom produkcie
  • zahŕňa tiež funkcie podporujúce dielenské riadenie výroby.
  • umožňuje napríklad sledovanie plnenia zadaných úloh jednotlivých technologických pracovísk alebo pracovníkov na základe výkazov práce, či zadaných pracovných lístkov
 • Modul Riadenie kvality

  Kontrola kvality a akosti výroby a služieb. Žiadna seriózna firma sa nezaobíde bez kvalitného riadenia kvality. Nekvalitný produkt, či služba dokážu udeliť Vašej reputácii poriadnu ranu, preto je vždy lepšie takýmto problémom predchádzať.

  „Chceme našim zákazníkom ponúknuť vysoko kvalitné výrobky, preto máme vo výrobných procesoch zaradené presne dané povinné merania, vďaka ktorým sa držíme stanovených noriem. Vďaka dobre zostaveným procesom a ich dodržiavaním sme splnili nielen certifikáciu ISO, ale aj ďalšie odborové certifikácie.“

  Podrobnosti:
  • rieši priebežné zaznamenávanie nezhôd a odchýlok vo výrobe
  • vykonáva hodnotenie dodávateľov - monitoring kvality dodávok
  • upozorňuje na neštandardné postupy v rámci obchodných procesov (dodávky tovaru...)
  • sleduje vykazovanie odchýlok
  • má zabudované zadávanie meraných veličín podľa typu atestu
  • obsahuje meracie protokoly
  • obsluhuje management dokumentácie
  • má široké možnosti práce s dátami (tabuľky, grafy, ďalšie spracovávanie)
  • poskytuje prehľad reklamačných chýb, reklamácií od odberateľov
  • drží prehľad nad nezhodami vo výrobných výkazoch
  • vystavuje výkazy zavinenia - hneď zistíte, kde k nezhodám došlo

  Riadenie kvality je

  Sada prehľadových formulárov a tlačových výstupov, ktoré uľahčujú dokumentačné a kontrolné činnosti v rámci implementácie normy ISO 9001.

  Sada funkcií pre zaznamenanie nezhôd a odchýlok v rámci výrobných a obchodných procesov. Zahŕňa aj základné prehľady.

  Súhrn kompletnej podpory tvorby meracích protokolov (atestov) k jednotlivým výrobkom alebo množinám výrobkov.