Ľudské zdroje
 • Modul Personalistika

  Hľadáte nového výrobného riaditeľa? Chcete sledovať kariéry Vašich ľudí? Personalistika Vám dá nástroje na všetky personálne operácie. Pomôže Vám s výberovými konaniami, umožní sledovať vývoj kariéry Vašich ľudí v čase a navyše Vám pomôže so zmluvnými vzťahmi vo firme.

  "Môžete používať najmodernejšie technické vynálezy a najdokonalejšie technológie, ale bez kvalitných ľudí nikdy vrchol nedosiahnete. Ak ich chcete mať, musíte ich vedieť vybrať a získať, správne ohodnotiť a motivovať, vzdelávať, sledovať a plánovať ich rast. Potom nie je žiadny vrchol nedosiahnuteľný."

  Podrobnosti:
  • je určený tým, ktorí potrebujú viesť starostlivú evidenciu o zamestnancoch, sledovať ich dochádzku, kariéru, analyzovať a hodnotiť ich výkony a plánovať ich rozvoj a súčasne zabezpečiť všetky údaje pred nežiaducim prístupom nepovolaných osôb
  • poskytne bezpečné miesto pre uloženie a prácu s najrôznejšími druhmi informácií, ktoré sa týkajú Vašich zamestnancov
  • ponúka funkcie pre modelovanie kariérnej dráhy osoby, s pomocou ktorej môžete vytvárať plány zaradenia osôb na jednotlivé pracovné miesta v čase, plány úloh súvisiacich s postupom po kariérnej dráhe atď.
  • automatizuje sledovanie dochádzky, sleduje čerpanie fondu pracovnej doby a sleduje pracovné výkony a vytvára dennú a mesačnú bilanciu odpracovanej doby a informácie o absenciách
  • Vás podporí tiež pri výberových konaniach a nábore nových pracovníkov. S jeho pomocou môžete zostaviť podmienky pre nábor a vyhodnotiť ho, porovnať vhodnosť jednotlivých kandidátov, podľa vopred stanovených kritérií posúdiť a vybrať najvhodnejšieho uchádzača
  • ponúka tiež funkcie pre plánovanie pracovných porád, evidenciu zápisov a rozdeľovanie úloh, alebo pre evidenciu ochranných pracovných pomôcok v nadväznosti na jednotlivé pracovné miesta aj na konkrétne osoby
 • Modul Mzdy a platy

  Spočítajte mzdy ľahko a rýchlo, stačí jedno kliknutie. Čistá mzda, hrubá mzda, odvody na poistné a prehľady pre úrady, to je dnes všetko hračka, vďaka modulu Mzdy a platy. Mzdoví účtovníci ocenia predovšetkým komplexnosť riešenia, ktoré je zároveň nenáročné na ovládanie.

  „Je skvelé, že hoci je príprava miezd stále pracným a časovo náročným procesom, je možné spracovanie a výpočet podľa potreby opakovať a skúšať rôzne varianty. Navyše kontrolné mechanizmy nás upozornia na neštandardné postupy a ľahko získame všetky výstupy pre ostatné útvary a úrady štátnej správy."

  Podrobnosti:
  • je prehľadný nástroj schopný obsiahnuť celú agendu miezd a platov, podporujúci všetky fázy ich spracovania od ľahko dostupnej histórie, cez opakovateľné hromadné aj individuálne výpočty s kontrolnými prvkami až po simulácie výpočtu pre budúce obdobie
  • predstavuje komplexné riešenie pre oblasť miezd. Pokrýva všetky typy miezd a platov, umožňuje automatické vytváranie zložiek mzdy z pracovných výkazov a záznamov o dochádzke. S jeho nástrojmi môžete vytvárať podklady a výkazy pre poisťovne a úrady, exportovať dáta pre potreby štátnej správy, evidovať a sledovať čerpanie zamestnaneckých výhod, spočítať mimoriadne odmeny, či mzdy zaúčtovať
  • umožní generovať mzdové zložky z pracovných výkazov - prirodzene s ohľadom na hospodárske strediská, zákazky, ev. kalkulačné jednotky uvedené v pracovnom výkaze, alebo evidovať, sledovať a nastavovať využívanie sociálnych výhod podľa zaradenia do personálnych skupín. Každej skupine definujete jej balíček výhod a maximálnu celkovú čiastku pridelenú pre čerpanie sociálnych výhod zamestnanca v rámci konkrétnej personálnej skupiny
 • Modul Dochádzka

  Majte prehľad nad dochádzkou Vašich ľudí. Evidujte každú zmenu zvlášť. Zistite, kto a ako často chodí k lekárovi, alebo vyplácajte bonusy za nadčasy!

  „Modul Dochádzka QI je vhodný pre každú firmu, ktorá potrebuje ľahko a efektívne sledovať a vyhodnocovať dochádzku zamestnancov. Počet užívateľov, ktorí môžu modul využívať, je prakticky neobmedzený. Dochádzku QI je možné použiť pre jednosmennú aj viacsmennú prevádzku.“

  Podrobnosti:
  • sleduje príchody, odchody, rôzne typy neprítomnosti
  • automaticky páruje pohyb zamestnanca (napr. k „odchodu k lekárovi" sa po návrate zamestnanca automaticky priradí „príchod od lekára“)
  • vyhodnocuje odpracovaný a započítaný čas do pracovnej doby
  • sleduje nadčasy s možnosťou prevodu do ďalších období
  • vypočítava časové aj iné príplatky
  • nastavuje a upravuje prístupové práva
  • poskytuje aktuálne prehľady a štatistiky pre zamestnancov a zamestnávateľov
  • zdieľa dáta s nadväzujúcimi modulmi alebo systémami
  • umožňuje komfortne schvaľovať dochádzku za ľubovoľné časové obdobie a ďalšie funkcie