Ekonomika
 • Modul Financie

  Spočítajte si finančnú situáciu firmy do posledného eura. Modul Financie Vám dá do ruky nástroje na finančné riadenie Vašej firmy. Zavedie poriadok do účtovníctva a poskytne Vám informácie v reálnom čase.

  „Riadenie finančných tokov je alfou a omegou každej organizácie. Nestačí len sledovať pohyby, ale včas odhaliť zmeny a nové trendy. Len správna a rýchla reakcia je zárukou úspechu a len s dobrým nástrojom k nemu možno dôjsť“.

  Podrobnosti:
  • je pre každú organizáciu, ktorá hľadá cestu ako zlepšiť sledovanie, riadenie a optimalizáciu finančných tokov.
  • pomôže Vám efektívnejšie riadiť tok financií vo Vašej organizácii
  • bude Vaším silným a spoľahlivým pomocníkom pri spracovaní pohľadávok, záväzkov, bankových a pokladničných platieb, pri vedení knihy bankových účtov, či vedení komfortných pokladničných kníh
  • umožňuje viesť pokladne aj účty v ľubovoľných menách
  • uľahčí prácu s vydanými a prijatými faktúrami, dobropismi, zálohovými listami, či proforma-faktúrami, prevzatými pohľadávkami a záväzkami, dokumentmi JCD, upomienkami, penalizačnými faktúrami, pokladničnými príjemkami a výdajkami, príkazmi na úhradu, bankovými výpismi atď.
  • vie elektronicky komunikovať s bankami, je naviazaný na DPH a ďalšie účtovné agendy, poskytuje všetky potrebné prehľady a umožňuje vykonávať čiastočné úhrady záväzkov a pohľadávok
 • Modul Účtovníctvo

  DPH, predkontácie, zaúčtovanie, zdaniteľné položky. Modul Účtovníctvo Vám dá nadhľad, ktorý je v každej firme pre správny účtovný chod nevyhnutný ... už nebudete musieť mať strach z daňových kontrol!

  „Široká podpora účtovných procesov je dnes už samozrejmosťou. Čo nás odlišuje od ostatných je prehľadnosť, pohodlné a intuitívne ovládanie, bezproblémová previazanosť s ostatnými časťami systému a prispôsobivosť potrebám zákazníkov.“

  Podrobnosti:
  • ponúka štandardné funkcie pre všetky organizácie účtujúce v podvojnom účtovníctve, rozšírené funkcie pre organizácie spracovávajúce veľké množstvo dokladov, organizácie s pobočkami a strediskami či neziskové organizácie
  • predstavuje riešenie pre oblasť účtovníctva a súvisiace procesy a postupy, ako je sledovanie peňažných tokov, rozpočtovanie, či vytváranie súhrnných výkazov. Funkcia predkontácia zjednodušuje a uľahčuje účtovanie štandardných dokladov a vedie tak k významnej úspore času a nákladov
  • vytvára pevný vzťah medzi prvotným dokladom a jeho účtovným obrazom a tým zabezpečuje súlad účtovných zápisov s prvotnými dokladmi
  • poskytuje efektívne pohľady na zoznamy účtovných zápisov s rozsiahlymi možnosťami ich triedenia a filtrácie napr. podľa syntetických či analytických účtov, zákaziek, stredísk, obchodných partnerov, období, s pomocou ktorých sa budete ľahšie orientovať vo veľkom množstve dát.
  • má ďalšie skvelé funkcie, ako sú účtovné denníky, preddefinovaná účtovná zostava pre vyčíslenie peňažných tokov za určité obdobie, možnosť vytvorenia konsolidovanej účtovnej uzávierky a ďalších prehľadov, či sledovanie rozpočtu (plánu) zostatkov a obratov na vybraných účtoch v rámci podvojného účtovníctva a ďalšie
 • Modul Majetok

  Vybavenie kancelárie, automobily alebo iný inventár? Všetko na jednom mieste, evidované a s prehľadom nad rôznymi špecifickými parametrami v module Majetok. Končí Vám povinné ručenie, alebo potrebujete sledovať tok kancelárskych potrieb? Modul Majetok Vám to postráži.

  „Sú okamihy, kedy užívateľa prekvapí množstvo funkčnosti, kontrolné funkcie a zabudovaná znalosť metodiky tak, že si program obľúbi nielen ako pomocníka, ale zároveň ochrancu v rozbúrenom mori legislatívnych zmien. To je parketa Evidencia majetku QI.“

  Podrobnosti:
  • ocenia najmä firmy, ktoré chcú mať dokonalý a okamžitý prehľad o hodnote majetku a jeho odpisoch, jeho umiestnení a pridelení zodpovedným osobám a v neposlednom rade tiež o histórii zmien v kartách majetku
  • ponúka komplexné spracovanie evidencie krátkodobého a dlhodobého majetku
  • pokrýva všetky typy daňového a účtovného odpisovania a užívateľ má možnosť určiť si časový priebeh odpisov pre špecifické prípady
  • umožňuje jednotlivé aj hromadné zmeny v kartách majetku, automatizované zaúčtovanie vykonaných zmien do účtovníctva
  • rieši inventarizáciu majetku klasickým spôsobom, alebo ju významne urýchľuje pomocou zariadenia čiarového kódu
  • umožňuje zaznamenať tiež dodávateľa, výrobcu, prenajímateľa, nájomcu, zodpovednú osobu alebo vzájomné väzby medzi kartami, poskytnutie dotácie a rad ďalších údajov, ktoré môžu mať pre firmu zásadný význam
  • eviduje všetky hromadné akcie a zmeny kariet majetku, je možné tak ľahko zistiť, kto konkrétnu zmenu vykonal. Pri dopadoch zmien v kartách majetku na daňové a účtovné výsledky sa teda zvyšuje osobná zodpovednosť užívateľov, ktorí s kartami majetku pracujú