Obchod a marketing
 • Modul Sklady

  Chcete mať prehľad o stave všetkých skladov a každú sekundu? V ktorom sklade leží materiál a v ktorom hotové výrobky, to Vám každú sekundu povie práve modul Sklady. Napojte ho tiež na čítačky čiarových kódov - šetrite čas Vašich zamestnancov!

  „Dobre fungujúce zázemie je alfou a omegou pre hladký chod celej spoločnosti. Efektívne riadenie skladov pre spoločnosť znamená uvoľniť financie viazané v zásobách a napriek tomu včas a rýchlo reagovať na vlastné potreby aj požiadavky zákazníkov. Vedieť čo, kde a koľko znamená mať možnosť použiť voľné prostriedky tam, kde môžu priniesť väčší prospech.“

  Podrobnosti:
  • je prínosom pre firmy, ktoré chcú mať dokonalý a rýchly prehľad o všetkých zásobách, ich cenách, stavoch a pripravenosti.
  • je pomocníkom pre organizácie, ktoré chcú zrýchliť skladové operácie, zlepšiť prehľad o pohybe tovaru a jeho histórii, sledovať množstvo, limity a ďalšie parametre pri vybraných položkách.
  • je vyvinutý pre tých, ktorí chcú vyhovieť náročným požiadavkám na rýchlosť a spoľahlivosť pri vybavovaní zákaziek a minimalizovať skladové straty.
  • pomáha riešiť komplexné riadenie hmotných tokov medzi skladmi a poskytuje štatistiky súvisiace so všetkými pohybmi tovaru.
  • umožňuje na každom sklade sledovať príjmy, prevody, výdaje a stav zásob, oceniť ich metódou FIFO alebo použiť priemerné skladové ceny.
  • rieši blokácie a rezervácie tovaru, uzávierky a inventúry skladov, zobrazí históriu pohybov všetkých skladových položiek, sleduje kusy, sériové čísla, šarže apod.
  • zabezpečí evidenciu a realizáciu pôžičky tovaru z ľubovoľného skladu a kedykoľvek získate aktuálny prehľad o tom, čo bolo komu kedy zapožičané a kedy to bolo vrátené.
  • okrem iného zahŕňa aj podporu evidencie a práce s vratnými obalmi s napojením na oblasť financií. Užívatelia môžu ku každému tovaru pripojiť obal s definíciou množstva tovaru, ktorý obal pojme a pritom používať rôzne merné jednotky.
  • pracuje s tovarom pomocou čiarového kódu. Systém QI podporuje čiarové kódy typu EAN 13, BC 128, BC 39 a ďalšie podľa potreby zákazníka
 • Modul Obchod

  Obchod je základom každého úspešného podnikania. Rokujte so svojimi partnermi na úrovni, zakladajte si dokumenty k obchodným prípadom a majte prehľad o prebiehajúcich rokovaniach. Uzavretý obchod to je život pre vašu firmu!

  „Nechceme obchodné procesy len efektívne riadiť, požadujeme ich nadštandardnú a prepracovanú podporu, komfort, ktorý nám umožní sústrediť sa na činnosti prinášajúce zisk.“

  Podrobnosti:
  • je určený organizáciám, ktoré chcú bez zvyšku využiť svoj obchodný potenciál, maximálne zúročiť všetky svoje obchodné aktivity a mať pri tom pod kontrolou všetky obchodné operácie
  • umožňuje jednoduché spracovanie všetkých dokladov súvisiacich s objednávaním a predajom tovaru
  • ponúka elegantné nástroje a funkcie, ktoré maximálne podporujú užívateľa v každom kroku a pri každej operácii obchodného procesu od tvorby cien tovaru až po jeho distribúciu
  • dáva k dispozícii ucelený rad dokladov, pri ktorých tvorbe môžete elegantne prenášať obsah z existujúcich dokladov do dokladov nasledujúcich (z dopytu do objednávky, z objednávky do faktúry atď.)
  • vytvára všetky doklady v rôznych dokladových radoch, menách a jazykoch
  • využíva prakticky neobmedzené možnosti pre tvorbu cien, zliav a prirážok, zaraďuje partnerov do dílerských kategórií, k trhom atď.
  • umožňuje vkladanie objednávok zákazníkom pomocou Internet konektora do systému cez Internet
  • je vybavený funkciou zabezpečujúcou rezervácie a blokácie tovaru, ktorý je rezervovaný určitou skupinou dokladov, alebo je blokovaný a zároveň ich chráni pred použitím vo vybraných dokladoch
  • pri dlhodobých partneroch pracuje s rámcovými objednávkami (ktoré môžu byť priebežne upresňované) umožňujúcimi dlhodobé plánovanie výroby, prípadne nákupu tovaru
  • zjednodušuje poskytovanie informácií štátnej správe o pohybe tovaru medzi štátmi Európskej únie prostredníctvom súboru funkcií pre zabezpečenie a spracovanie podkladov pre jeho sledovanie a vykazovanie
  • v neposlednom rade ponúka rozsiahlu agendu obchodných partnerov, ktorá len podčiarkuje nadštandardné vlastnosti a komfort poskytovaný celým systémom QI
 • Modul CRM

  Budujte vzťahy so svojimi klientmi. Komunikujte so svojimi obchodnými partnermi na úrovni! Zaželajte im k narodeninám, zistite, aké sladkosti majú rady ich deti a využite všetky tieto informácie k prehĺbeniu dôvery a vášho obchodného vzťahu. Oplatí sa to.

  „Modul ocenia firmy, ktoré venujú pozornosť budovaniu vzťahov s obchodnými partnermi. CRM obsahuje nástroje pre segmentáciu obchodných partnerov a ich hromadné oslovenie, umožňuje tak cielenú komunikáciu so zákazníkmi a vytváranie ponúk pre rôzne cieľové skupiny. Súčasťou modulu je aj sledovanie histórie vzťahov vrátane vynaložených nákladov.“

  Podrobnosti:
  • je nevyhnutný pre firmy, ktoré sa usilujú o lepšie riadenie vzťahov so svojimi zákazníkmi a partnermi, aby mohli využiť každú ponúkanú obchodnú príležitosť
  • privádza k dokonalosti prácu s kontaktnými osobami obchodných partnerov
  • umožňuje detailne sledovať, riadiť a zaznamenávať všetky činnosti súvisiace s riadením obchodného prípadu, vrátane celej histórie jeho vývoja a poskytuje podrobný pohľad na finančné aj logistické doklady súvisiace s konkrétnym obchodným prípadom
  • Vám dáva možnosť dopodrobna evidovať informácie o jednotlivých osobách, vrátane rodinných príslušníkov, osobných, telefónnych, e-mailových a bankových spojení, časovo štruktúrovaných poznámok, až po osobné charakteristiky a súkromné výročia
  • poskytuje obchodníkom možnosť riešiť ponuky v tuzemskej alebo zahraničnej mene, vytvárať prehľady zákaziek a ich výkonov, vytvárať cenníky pre rôzne trhy, s rôznou platnosťou a rozličnými zľavami a akciami
  • sleduje súvisiace obchodné prípady, neuhradené pohľadávky, nevykryté objednávky a dáva prehľad o pôžičkách atď.
 • Modul Marketing

  Sledujte výkony svojich marketingových akcií. Vďaka modulu Marketing budete mať neustály prehľad nielen nad organizáciou marketingových akcií ako takých, ale aj nad ich nákladmi a prípadne aj výnosmi.

  „Modul je vhodný pre spoločnosti, ktoré chcú zvýšiť účinnosť a kontrolu nad svojimi marketingovými kampaňami. QI umožňuje okrem iného sledovať náklady na jednotlivé akcie, ako sú semináre, konferencie, výstavy atď. a vyhodnocovať ich úspešnosť."

  Podrobnosti:
  • dáva celú škálu nástrojov na organizovanie marketingových kampaní
  • je pre vás tiež užitočný nástroj pre prípravu, evidenciu a riadenie marketingových akcií
  • je prínosom pre spoločnosti, ktoré chcú zvýšiť účinnosť a kontrolu nad svojimi marketingovými kampaňami a lepšie sledovať a vyhodnocovať ich výsledky a dopady
  • podáva pomocnú ruku k adresnému marketingu a organizácii marketingových akcií, ako sú semináre, školenia, konferencie, prezentácie, výstavy a iné akcie